Soorten verlof

Leeftijd
Leerplicht bestaat vanaf 5 jaar. Kinderen van 5 jaar mogen 5 uur per week vrijgesteld worden van schoolbezoek. Daar bovenop mogen de ouder(s)/verzorger(s) voor nog eens 5 uur vrijstelling aanvragen. Dit verzoek loopt via de directeur.
NB: de eerste 5 uren hoeven door de ouders slechts te worden gemeld. De tweede 5 uren moet aangevraagd worden bij de directeur. Maximaal 1 schooldag of 2x een halve dag, waarbij het normale lespatroon zo min mogelijk wordt verstoord.

Vakantie
Wanneer ouder(s)/verzorger(s) minder dan twee weken vakantie kunnen krijgen binnen de schoolvakanties, kunnen ze een verzoek indienen om buiten die vakanties om op vakantie te gaan. Bij het verzoek is een werkgeversverklaring verplicht. Tot maximaal 10 dagen per jaar beoordeelt de directeur de aanvraag. Bij een langere periode sturen we de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar komen niet in aanmerking voor verlof.
NB: Een verzoek voor een extra dag voorafgaand of volgend op een schoolvakantie zal worden afgewezen. Slechts onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen binnen specifieke beroepsgroepen kunnen reden zijn om verzoeken te accepteren. Meestal worden verzoeken afgewezen.

Gewichtige omstandigheden
Voor bijzondere gebeurtenissen als een bruiloft, begrafenis, verhuizing of religieuze gebeurtenis, kan verlof worden aangevraagd bij de directeur.
NB: Voor niet algemeen bekende feestdagen wordt geen verlof gegeven. Datzelfde geldt voor gebeurtenissen vanuit individuele levensovertuigingen.
Richtlijnen:

  • De directeur kent de leerling en zijn/haar ouders en kan dus het beste inschatten of sprake is van gewichtige omstandigheden;

  • Bij overlijden of ernstige ziekte in de familie of het gezin wordt ruimhartig toegekend;

  • Bij een (12½, 25, 40 en 50-jarig) huwelijk geldt een beperking tot familie tot de tweede graad (ouders, broers/zussen, grootouders);

  • Bij verhuizing wordt 1 dag toegekend;

  • Wanneer aanvragen niet (meer) aannemelijk zijn, wordt om bewijzen gevraagd;

  • Niet alle gewichtige omstandigheden zijn van tevoren te bedenken. Bij twijfel over vrijstelling kan worden afgestemd met het bestuurskantoor en/of de leerplichtambtenaar.

Ziekte
Bij ziekte van de leerling bestaat recht op vrijstelling.
Richtlijnen:

  • Als de leerling door zijn/ haar ouder(s)/ verzorger(s) ziek wordt gemeld, geldt hij/ zij als geoorloofd afwezig en wordt dat als zodanig in de administratie vermeld.

  • Bij langdurige ziekte of twijfel over de aard van de afwezigheid wordt een verklaring van een arts opgevraagd. Wanneer hierover geen uitsluitsel kan worden verkregen wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.

Schoolverzuim

Bij regelmatig te laat komen op school wordt er met de ouders contact opgenomen om passende maatregelen te nemen (o.a. Leerplicht). Gaarne bericht meegeven over de reden van het te laat zijn. Gezien het belang van het volledig gebruiken van de onderwijstijd zullen wij hier als school nauwgezet op toezien. Leidraad hiervoor is de ‘4-8-12-16 regeling’.

In geval van ziekte of afwezigheid dient u de school voor schooltijd te informeren. Als wij een leerling missen (zonder bericht) wordt in de loop van de ochtend/middag telefonisch contact gezocht door de conciërge met de ouders/verzorgers.