Medezeggenschapsraad

Elke drie jaar kiezen ouders van onze leerlingen een ouderafvaardiging (drie ouders) voor de medezeggenschapsraad (MR). In de MR vergaderen de ouders regelmatig samen met drie leerkrachten. De MR heeft eigen bevoegdheden, met zowel instemmingsrecht als adviesbevoegdheid. Dit is afhankelijk van het onderwerp. Bij bijvoorbeeld lesmethoden heeft de MR adviesrecht. Dat betekent dat de school graag wil weten wat ouders vinden, maar uiteindelijk wel zelf een keuze maakt. Gaat het over de aanstelling van een nieuwe directeur of ander schoolplan, dan moet de mening van de MR meegenomen worden in het uiteindelijke besluit. Voor school is het belangrijk om te weten wat ouders vinden, andersom is het voor ouders interessant om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op school en op stichtingsniveau.

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden.
Dit doen we door:

  • De (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.

  • Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op onze school  beïnvloeden.

  • Een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR. (Gemeenschappelijk Medenzeggenschapsraad = MR op bestuursniveau)

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.
De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata komen op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de MR via e-mail:   mr@maxvelthuijs.nu